تو با یک رخ مرا مات خودت کردی( عارف قهرمان زاده ) - پنجشنبه 18 دی 1393
شهر مملو ز سکوت است دلم ميلرزد( عارف قهرمان زاده ) - چهارشنبه 21 آبان 1393
هر دو آواره یک بمب اتم( عارف قهرمان زاده ) ... - چهارشنبه 21 آبان 1393
وقتي كه در گيرم با حس تنهائي( عارف قهرمان زاده ) - دوشنبه 5 آبان 1393
دلتنگ ترين شعر مرا ميخواني ( عارف قهرمان زاده ) - دوشنبه 5 آبان 1393
بتماشا بنشين يک دل افروخته را( عارف قهرمان زاده ) - دوشنبه 5 آبان 1393
ني بزن چوپان که موسي خواب رفت ( عارف قهرمان زاده ) - دوشنبه 5 آبان 1393
خط به خط اين ورق خط خطي ام را تو بخوان(عارف قهرمان زاده ) - دوشنبه 5 آبان 1393
رفت: خواست که احساس تو پيرم کند( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
هرزه گردي پشت ديوار سكوت( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
رفته اي تا ته اعماق وجودم چه کني( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
امشب بيا وخيره به احساس من بمان( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
ارابه خورشيد پر از خون زمان بود( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
یک لحظه بیا تا که به فردا برویم( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
دارم از دست تو عاصي ميشوم( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
عشق بي واهمه در گير تو کرده است مرا( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
پرستو : پرستو جان کمي دير آمدي انگار ( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
شهر در دست کلاغان سياه است نيا ( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
هميشه ميمانم ميان من يا تو( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
دلگيرم و خراب ميروم ديگر( عارف قهرمان زاده ) ... - يکشنبه 4 آبان 1393
شکر ميان کلامت کمي گلايه بکن( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
نکند باز غزل گير نگاه تو شده است ( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
طاعون : رفتنت را چگونه بنويسم( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
در شهر شنيدم به کسي تير زدند( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
آسمان ابريست آسمان بغض ها دارد ( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
از جنگ تن به تن خسته ام برگرد( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
از چين دوباره جنس بنجل رسيده است ( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
شرمنده ام بانو ( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
شکر ميان کلامت کمي گلايه بکن( عارف قهرمان زاده ) - يکشنبه 4 آبان 1393
صفحه قبل 1 صفحه بعد