پیچک ( عارف قهرمان زاده )

شعر وادب پارسی

عناوین مطالب
- تو با یک رخ مرا مات خودت کردی( عارف قهرمان زاده )
- شهر مملو ز سکوت است دلم ميلرزد( عارف قهرمان زاده )
- هر دو آواره یک بمب اتم( عارف قهرمان زاده ) ...
- وقتي كه در گيرم با حس تنهائي( عارف قهرمان زاده )
- دلتنگ ترين شعر مرا ميخواني ( عارف قهرمان زاده )
- بتماشا بنشين يک دل افروخته را( عارف قهرمان زاده )
- ني بزن چوپان که موسي خواب رفت ( عارف قهرمان زاده )
- خط به خط اين ورق خط خطي ام را تو بخوان(عارف قهرمان زاده )
- رفت: خواست که احساس تو پيرم کند( عارف قهرمان زاده )
- هرزه گردي پشت ديوار سكوت( عارف قهرمان زاده )
- رفته اي تا ته اعماق وجودم چه کني( عارف قهرمان زاده )
- امشب بيا وخيره به احساس من بمان( عارف قهرمان زاده )
- ارابه خورشيد پر از خون زمان بود( عارف قهرمان زاده )
- یک لحظه بیا تا که به فردا برویم( عارف قهرمان زاده )
- دارم از دست تو عاصي ميشوم( عارف قهرمان زاده )
- عشق بي واهمه در گير تو کرده است مرا( عارف قهرمان زاده )
- پرستو : پرستو جان کمي دير آمدي انگار ( عارف قهرمان زاده )
- شهر در دست کلاغان سياه است نيا ( عارف قهرمان زاده )
- هميشه ميمانم ميان من يا تو( عارف قهرمان زاده )
- دلگيرم و خراب ميروم ديگر( عارف قهرمان زاده ) ...
- شکر ميان کلامت کمي گلايه بکن( عارف قهرمان زاده )
- نکند باز غزل گير نگاه تو شده است ( عارف قهرمان زاده )
- طاعون : رفتنت را چگونه بنويسم( عارف قهرمان زاده )
- در شهر شنيدم به کسي تير زدند( عارف قهرمان زاده )
- آسمان ابريست آسمان بغض ها دارد ( عارف قهرمان زاده )
- از جنگ تن به تن خسته ام برگرد( عارف قهرمان زاده )
- از چين دوباره جنس بنجل رسيده است ( عارف قهرمان زاده )
- شرمنده ام بانو ( عارف قهرمان زاده )
- شکر ميان کلامت کمي گلايه بکن( عارف قهرمان زاده )
صفحه قبل 1 صفحه بعد